Wstecz

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
PRZETARGI OGRANICZONE

Informujemy, iż w postępowaniach prowadzonych
w TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO
zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
należy składać po zakończeniu wstępnej kwalifikacji
i otrzymaniu zaproszenia do składania ofertDATA
OGŁOSZENIA ZŁOŻENIA WNIOSKÓW DOTYCZY
Wstecz